top of page
Privacy rights
Contact detais

 

 

תקנון אתר בא לי משלוח בע"מ

1. כללי

 

1.1. האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני (חנות וירטואלית) הוקם ומופעל על ידי באלי משלוח בע״מ ח.פ 516222775, מרחוב רוטשילד 19, תל אביב-יפו (להלן: "העסק").

1.2. תקנון זה הינו עבור אתר העסק ו/או האפליקציה של העסק. בכל מקום שיכתב בתקנון זה "האתר" הכוונה מתייחסת באופן ישיר גם לאפליקציה.

1.3. ידוע לגולש כי האתר משמש כאתר המלצות בלבד לאופן ורכישת מוצרים שונים במגוון תחומים. יובהר כי העסק איננו הבעלים של המוצרים עצמם ואיננו מוכר בעצמו אלא מחבר בין קונה מרצון ומוכר מרצון.

1.4. הוראות והתניות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי הגולש / הגולש (להלן: " הגולש") באמצעות האתר. ההתניות וההודעות הכלולות בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב הסכמה מצד הגולש לכל התנאים. הוראות אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הגולש לבין העסק. הינך מצהיר ומתחייב כי קראת את תקנון האתר והנך מסכים ומתחייב להוראותיו.

 

1.5. בכל מקום בתקנון זה בו גולשים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה במשתמע.

1.6. האתר עשוי להכיל קישורים חיצוניים לאתרי אינטרנט, שאינם קשורים ו/או מופעלים על ידי העסק. קישורים אלו נועדו לשימוש הגולש, אולם העסק אינו אחראי על התכנים המופיעים באתרים אלו כאמור ואין בהכללתם אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם מצד

העסק.

 

1.7. העסק יעשה כל מאמץ לכך שהאתר יפעל כסדרו. יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילותו של האתר אשר אינם תלויים בעסק, לפיכך, העסק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לגולשים )אם יגרם להם(, עקב אי קבלת ההצעה לרכישת המוצר באמצעות האתר והגולש פוטר בזה את העסק, מכל נזק כאמור.

1.8. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is) ולפיכך, לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העסק בגין תכונות האתר.

2. אודות המכירה

 

2.1. קהל היעד נחשף בחינם למגוון מוצרים במקום אחד, על מנת ליתן מקוםפרסום לבעלי עסקים אל מול לקוחות מעוניינים.

2.2. השירותים באתר זה מוצעים לגולש AS-IS והעסק לא ישא בכל אחריות כלפי הגולש בכל מקרה ולא תהא אחראית להתאמת השירותים לצרכי הגולש ו/או למטרותיו.

2.3. הגולש יודע כי האתר מקשר בין נותני שירות (להלן: "נותן השירות") המוכרים מרצון ובין קונים מרצון, ולמעט פלטפורמה לקישור בין הצדדים, אין לעסק כל קשר למהות העסקה בין הצדדים, והם מתקשרים באופן ישיר אחד מול השני )לרבות התשלום(, בהתאם לתנאים שיוסכמו ביניהם.

2.4. האתר מציג בפני הגולש מספר אפשרויות של מוצרים אולם אין הוא יכול להתחייב לדברים המפורסמים דרכו, והם מפורסמים על ידי נותן השירות בלבד, ובאחריותו המלאה. יובהר כי שירות הלקוחות למוצרים יעשה על

ידי נותני השירות בלבד!


2.5. המחירים המוצגים באתר נמסרים לעסק על-ידי נותני השירותים ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי של העסק.

2.6. הנתונים המוצגים באתר מועברים לעסק על ידי אנשים ו/או גופים עליהם אין לעסק כל שליטה. מידע ונתונים אלה הינם באחריותו הבלעדית של נותן השירות ואין לעסק כל שליטה עליהם ו/או אחריות לתוכנם, לנכונותם או למהימנותם, לרבות לפרטים על אודות הצד השלישי, מהות ו/או איכות השירותים המסופקים על-ידו, מחירים ומצגים וכל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג או שמופץ על ידו.

2.7. העסק אינו מתחייב לכך שהמחירים משקפים בהכרח את מחיר המוצר כפי שיימכר בפועל על ידי בית העסק ו/או נותן שירותים וייתכנו שירותים ומוצרים אשר יימכרו במחירים נמוכים או גבוהים יותר מהמחירים המוצגים באתר. המחירים המופיעים בשירות הצגת המחירים הינם המחירים אשר נמסרו לעסק על ידי נותן השירות ולעסק אין כל אחריות, ישירה או עקיפה, למחירים אלו ולכל שימוש שיעשה בהם על ידי הגולש.

 

2.8. באתר מתפרסם מידע מגוון, הכולל קישורים לפרסומים של צדדים שלישיים, כתבות, תכנים, ידיעות, מאמרים, טבלאות ונתונים שונים. המידע מוגש כשירות לגולש בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת.

2.9. כן מסכים הגולש כי העסק אינו אחראי למהות התכנים, איכותם ו/או כל רשלנות ו/או מחדל אשר עלול להיות בקשר עם התכנים ו/או בקשר לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו וכל הסתמכות על המידע הינה באחריות הגולש בלבד.

2.10.הגולש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהעסק אינו אחראי לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.

2.11.הגולש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהעסק פועל, כי המידע יהיה תואם לפרסומים שהועברו אליו על ידי צדדים שלישיים, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו לגולש.

2.12.המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. האתר לא יהא אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותו קישור וכן אינו אחראי בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של הגולש.

2.13.העסק, לרבות מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לגולש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

2.14.הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים הינם מחירים כוללים מע"מ על פי דין, ככל שחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין.

 

2.15.המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים, אינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים
המוצעים. הגולש נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם הוא מעוניין קודם לרכישה.

 

2.16.העסק מציע לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

2.17.העסק מציע לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שימצא לנכון לפי שיקול דעתו הבלעדי. שמורה לעסק הזכות להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

 

2.18.ידוע לגולש כי באתר יוצגו לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים וכי עליו לוודא את תנאיו ותוקפו של כל מבצע. בכל מקרה, ידוע לגולש כי באתר העסק אין כפל מבצעים אלא אם מצוין כך במפורש

 

2.19.הגולש נדרש לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם גולש, סיסמא ופרטים בסיסיים כגון: שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שיידרשו.

2.20.הגשת פרטים כוזבים ושקריים, לרבות בזהות המזמין, הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.21.כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להמצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה.

2.22.פרטי פעולת הרכישה ופרטי הגולש ישמשו לשימושו הפנימי של העסק בלבד ולא יועברו על ידו לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הגולש מסכים כי העסק ישמור את פרטיו במערכת נתוניה.

2.23.מערכת המחשוב של העסק מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר העסק ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

3. כשרות להשתמש באתר

3.1. רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות לרכישה, תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות ובכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

3.1.1. הגולש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות

 

3.1.2. הגולש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

 

3.1.3. הגולש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

3.1.4. הגולש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

4. מדיניות פרטיות

4.1. במועד ההרשמה לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר יתבקש הגולש לבחור במקום המיועד את ההעדפות שלו לקבלת המלצות מהאתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות לנוחיות הגולש בגין מבצעים והנחות באתר).

4.2. העסק מכבד את פרטיות הגולש. אם הגולש אינו מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהאתר, יוכל הגולש לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן יוכל להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לו במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות שתקבל מהעסק).

4.3. הסכמת הגולש לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או הודעות כאמור, מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר, או כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.

4.4. המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת, להיות נמען להודעות פרסומיות שישלחו אליו מהאתר וכי ידוע לו שיוכל בכל עת לפנות, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו.

 

 

5. שירות לקוחות

למידע על תפעול האתר, ונושאים אחרים המתייחסים להתנהלות האתר, הגולש מוזמן לפנות לנציגי שירות הלקוחות של העסק, אשר ישמחו לעזור בוואצאפ במספר 052-437-4333 או בדוא"ל contact.bali.delivery@gmail.com. שוב יודגש כי בכל הנוגע לשירות לקוחות למוצרים, יש לפנות לנותני השירות.

 

 

6. הפסקת שימוש באתר

6.1. העסק רשאי למנוע מגולש את ההשתתפות מהמכירות באתר באופן זמני או לצמיתות וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

6.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא העסק מתוקף מעמד כמנהל האתר, רשאי למנוע השתתפות מהגולש באיזה מהמכירות ולהגיש בקשות להצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

6.2.1. אם מסר במתכוון פרטים שגויים.

6.2.2. אם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בעסק או בצדדיים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות העסק והחברות המציעות את שירותי העסק.

6.2.3. אם עשה שימוש בשירותי העסק לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

6.2.4. אם הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם העסק או מי מטעמו.

6.2.5. אם נמנע בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות העסק.

7. תחום שיפוט התדיינות משפטית

 

בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

8. תנאים נוספים

8.1. העסק שומר על זכותו לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה באותה העת בתוקף ויפורסם באתר.

8.2. ידוע לגולש כי העסק ו/או מי מטעמו אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר העסק יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר.

8.3. תמונות המוצרים באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע לגולש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי הגולש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע לגולש כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שהתקבל באמצעות האתר וכי על הגולש להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור מילולי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה. יובהר כי התמונות באתר מועברות על ידי נותני השירות עצמם וכל הזכויות

לתמונות אלו, שינם באחריות מלאה של נותני השירות.

8.4. ידוע לגולש באתר כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר הינם בבעלותו הייחודית המלאה והמוחלטת של
העסק. הגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר ושלא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול, ו/או פרסום ללא הסכמתו של העסק מראש ובכתב. על אף האמור, הגולש רשאי להשתמש באתר אך ורק על מנת לבצע הזמנות ורכישת מוצרי העסק ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות.

8.5. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של העסק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט העסק, יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע האגור - לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העסק.

8.6. אין להעתיק תמונות או כל נתון טכני אחר בכדי להשתמש בו לצרכים שאינם קשורים לאתר ולעסק באופן ישיר, כגון: אתרים אחרים, שימוש לפרסום ללא אישור העסק בכתב.

ט.ל.ח

bottom of page